Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

 

SWEDEN IN THE TIME
Red: Isak Hall & Lili von Wallenstein

Sweden in the time Bokbål förlag

 

KUNGABOKEN ”SWEDEN IN THE TIME”
är utgiven med HMK:s nådiga tillstånd och tryckt i 600 exemplar.
Vinjetten är tecknad av Jim Thorell.
Klichéerna är tillverkade av Grothmann & Eichenberg.
Copyright: Bokbål förlag
Red: Isak Hall & Lili von Wallenstein
Omslag och inlagans utformning: Jacqueline Carlén
Tryck: Hall & Söner, Stockholm 2010
Tryckningen slutfördes hos Kungliga Konsthögskolan i maj 2010.
Bokbål förlag, Stockholm 2010
ISBN 978-91-86385-10-1
Mer än rikligt illustrerad.
150 s.
280 kr.

Viss överenskommen procent av försäljningssumman för denna bok tillfaller Bokbål förlags kungaboksfond.

FÖRETAL
Föreliggande kungabok (bestående av diverse konstnärer, författare, filosofers kungliga skildringar i ord och bild) avser ej att ge en fullständig och uttömmande framställning av monarkins karaktär och konsekvenser. Den tid, som stått till förfogande – arbetet med boken påbörjades den 20 december 2009 – har varit alltför kort härför. Redaktionen har dock sett det som en angelägen uppgift att redan nu, innan sommarens stora bröllop ägt rum och medan den rojalistiska yran är särskilt frisk och levande, söka ge läsarna tillfälle att närmare lära känna de karaktärer och strukturer som under mer än trettio år intagit en särställning i vårt land och som genom sin särskilda sammansättning utövat ett djupgående inflytande i vida kretsar. Boken torde kanske ha sitt största värde genom de okonventionella framställningarna av kungahuset. Dokumentariska uppsatser, illustrationer, brev och redogörelser för vad som föregick det förestående bröllopet kommer säkerligen att läsas  och studeras med största intresse.
Till alla dem i Sverige och andra länder, som med mycket kort varsel lämnat sin beredvilliga medverkan, framföres härmed ett varmt tack. De enastående snabba svaren på vår framställning om medverkan i boken är ett vittnesbörd om sympati och intresse för kungahuset och om kungahusets inflytande på människor ur skilda kretsar.
Redaktionen står också i stor tacksamhetsskuld till Jacqueline Carlén, Charlie Eliasson och Gunvor Poulsen för deras intresserade och aktiva medverkan vid sammanställningen av bokens dokumentariska avdelning och de till största delen icke tidigare publicerade fotografierna. Värdefull hjälp har även lämnats av Rigmor Andrén.
Slutligen ber vi att få uttala ett varmt tack till Bokbål förlag och alla dess medarbetare som visat ett stort intresse för denna kungabok och på mångahanda sätt verksamt bidragit till dess tillkomst och utformning. Vi vill också uttrycka vår glädje över att, på förslag av förlaget, en viss andel av försäljningssumman skall tillfalla Bokbål förlags kungaboksfond, varigenom alltså varje försålt exemplar av boken innebär ett bidrag till denna fond.

Stockholm den 18 maj 2010.
Isak Hall och Lili von Wallenstein

 

Recension Tidningen Kulturen 28/6 -10 >>

 

Kungabok Sweden in the time

 

MEDVERKANDE:


LILI VON WALLENSTEIN
CHARLES ELIASSON
MAGDALENA NORDIN
LOUISE DAHL LINDVALL
PER STENBORG
CARL JOHAN DE GEER
HINRICH SACHS
ANTON ELFVING
GUNNAR BLÅ
JIM THORELL
AMELIE SUNDAHL
ROBERT VALLMARK
EMMA ENGSTRÖM
CARL NORIN
TINA NYKVIST OCH DANIEL DIAMANT
SARA-VIDE ERICSON
ISAK HALL
GUILTYGUILTY
OSCAR GUERMOUCHE
DAN LINDAU
ANNA KINBOM
IRIS SMEDS
JENS EVALDSSON
ÅSA ERSMARK
ROGER VON REYBEKIEL, EMMA SARIUS OCH ERICK KVIST
OLA WIKLANDER
THOMAS HÄMÉN
ANDREAS SANDSTRÖM
LINUS NORDENSSON SPÅNGBERG
VICTOR RUNDGREN
NINNI DAHLGREN
OLAV WESTPHALEN
HÖGBERGGRUPPEN

 

Sweden in the time Bokbål förlagSweden in the time Bokbål förlag

Sweden in the time Bokbål förlag

Till toppen